Palanty – kalendarium wydarzeń

Palanty z Solidarności – kalendarium


1992-10-17_GW_Palanty_z_Solidarnosci-1-146x150 Palanty - kalendarium wydarzeńSprawę „palantów z Solidarności” zapoczątkował niedorzeczny akt oskarżenia, sporządzony przez prokuratora Karola Grzywacza z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim. Oskarżono mnie o czyn, którego nie popełniłem – aby tylko przypodobać się wówczas „jedynie słusznej” sile przewodniej jaką była NSZZ „Solidarność”. Niemałą rolę w oskarżeniu odegrał prokurator Jan Maniara.

W procesie politycznym, poprzedzonym kryminalnymi poczynaniami moich prześladowców zostałem bezprawnie (wbrew faktom oraz z naruszeniem prawa) skazany przez sądy: Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim (sędzia: wiceprezes Eugeniusz Paloc) i Wojewódzki w Katowicach (sędziowie: Jolanta Góralczyk, Janusz Jaronin, Józefa Kozera-Dyduch) na początku 1992 za rzekome zniesławienie wojewody katowickiego i NSZZ „Solidarność”.

Po bezprawnym wyroku, wskutek mojej odmowy uznania bezprawnego wyroku, zostałem osadzony w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, gdzie miałem odbyć „karę” blisko roku pozbawienia wolności. Wskutek oburzenia opinii publicznej, dziennikarzy, posłów, senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komitetu Helsińskiego, Biura Interwencji Kancelarii Senatu R.P. oraz protestów międzynarodowych organizacji praw człowieka m.in. Amnesty International, Helsinki Watch, Fund Free Speech (Nowy York, USA) została wniesiona rewizja nadzwyczajna Prokuratora Generalnego, a Sąd Najwyższy nakazał wstrzymać wykonywanie bezprawnego wyroku.

Zostałem wstępnie oczyszczony z zarzutów wyrokiem Sądu Najwyższego, a po siedmiu latach uniewinniony wyrokami sądów: Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Wojewódzkiego w Katowicach. Żaden ze sprawców tego bezprawia nie został nigdy ukarany.

Kalendarium wydarzeń:

(kliknij w datę, aby rozwinąć)

1 9 9 1

CZERWIEC
25 czerwiec - decyzja prezydenta
decyzją prezydenta Wodzisławia Śląskiego, w związku z nieformalnym korzystaniem z pomieszczeń komunalnych i niepłaceniem czynszu, Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" otrzymuje wypowiedzenie umowy najmu dotychczas użytkowanego lokalu.[_/su_spoiler]
30 czerwiec - donos do KPN
telefoniczny donos do przewodniczącego Obszaru Śląskiego KPN Adama Słomki, jakoby pracownicy Urzędu Miasta: wiceprezydent Lech Litwora oraz naczelnik Maciej Szamborski zajmowali się ... przemytem i nielegalnym handlem bronią.[_/su_spoiler]
LIPIEC
2 lipiec - stanowisko MKK Solidarność, publikacje prasowe, list do ministra Michała Boniego
 • siedem spośród dwudziestu ośmiu komisji zakładowych uchwala "Stanowisko" Miejskiej Komisji Koordynacyjnej "S", zarzucające "niezgodne z treścią ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu przypadki korzystania ze środków Funduszu Pracy, m.in. przez osoby pełniące wysokie funkcje w administracji samorządowej." Podpisany pod "Stanowiskiem" przewodniczący MKK Andrzej Wyczynek domaga się: zawieszenia w czynnościach prezydenta miasta, zwolnienia kierownika biura parlamentarnego, odwołania kierowników: Rejonu Administracji Państwowej, Rejonowego Biura Pracy w Wodzisławiu.
 • przewodniczący śląsko-dąbrowskiego zarządu regionu NSZZ "Solidarność" Alojzy Pietrzyk nakazuje przesłanie "Stanowiska MKK" do wszystkich redakcji prasy, radia i telewizji w regionie.
 • Alojzy Pietrzyk wysyła także list do ministra pracy i polityki socjalnej Michała Boniego, z wnioskiem o "spowodowanie nadzwyczajnej kontroli w całym woj. katowickim dot. udzielania przez Biura Pracy pożyczek natworzenie dodatkowych miejsc pracy." W liście tym pisze,iż w Wodzisławiu Śląskim "w aferę zamieszani są m.in. aktualny Prezydent Miasta oraz tamtejszy szef Biura Parlamentarnego", po czym nazywa ich "neonomenklaturą" i stwierdza, iż czynią "zabiegi zatuszowania w/w sprawy."
[_/su_spoiler]
4 lipiec - publikacja w Gazecie Wyborczej, donos do Straży Miejskiej, podpalenie samochodu
 • w katowickim dodatku "Gazety Wyborczej" ukazuje się artykuł red. Ewy Kulisz pt. "Mały kocioł i duże pieniądze" (nr 154), nt. rzekomych nieprawidłowość w wykorzystywaniu przyznanych przez Rejonowe Biuro Pracy pożyczek.
 • telefoniczny donos do straży miejskiej, jakoby radna Małgorzata Porembska handlowała narkotykami przywiezionymi z Belgii.
 • Wieczorem próba podpalenia prywatnego samochodu prezydenta, marki BMW, poprzez wrzucenie do wnętrza środka łatwopalnego.
[_/su_spoiler]
5 lipiec - podrzucenie narkotyków do biurka radnej, publikacje prasowe
 • podrzucenie narkotyzowanych papierosów do biurka radnej Małgorzaty Porernbskiej.
 • W prasie ukazuje się "stanowisko MKK", wymieniające Henryka Lewandowskiego, Jerzego Mikuska, Krzysztofa Cichego i Krzysztofa Przeniosło jako odpowiedzialnych za rzekome nadużycia w związku z pożyczkami z RBP. Stanowisko to ukazuje się m.in. w "Trybunie Śląskiej" nr 152 (nakład ok. 780 tys. egz.) oraz w "Dzienniku Zachodnim" nr 129 (nakład ok. 580 tys. egz.).
 • Zarząd Miasta Wodzisławia Śląskiego uchwala stanowisko, w którym pisze m.in. "po zapoznaniu się z treścią artykułu pt. "Mały kocioł i duże pieniądze" zamieszczonego w "Gazecie Wyborczej" z dnia 4 lipca 1991 r. i treścią stanowiska KZ NSZZ "Solidarność" zrzeszonych w MKK Wodzisław Śl. skierowaną do Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", Kancelarii Sejmu, Wojewody Katowickiego, Rady Miejskiej 'Wodzisławia Śl. oraz "Gazety Wyborczej" i prasy lokalnej, stwierdza jednoznacznie i autorytatywnie w oparciu o własne rozeznanie i notatkę służbową z dnia 4.07.91 kompleksowej kontroli pożyczek udzielanych z Funduszu Pracy na dodatkowe miejsca pracy, że zawarte we wzmiankowanym wyżej artykule "Gazety Wyborczej" i stanowisku KZ NSZZ "Solidarność" dane są pomówieniem szkalującym dobre imię Prezydenta Miasta Wodzisławia Si. i innych wymienionych tam osób."
[_/su_spoiler]
6 lipiec - włamanie w biurze parlamentarnym

włamanie do biurka w pomieszczeniach Biura Parlamentarnego w Wodzisławiu ŚI., kierowanego przez Jerzego Mikuska.

[_/su_spoiler]
8 lipiec - publikacja w Dzienniku Zachodnim

w "Dzienniku Zachodnim" nr 130 ukazuje się artykuł pt. "Interes lepszy niż bezrobotni". Wytyka on "skłonność krytykowanych do szukania motywów politycznych i wyborczych tam, gdzie chodzi po prostu o uczciwe rozliczenie się z pobranych na preferencyjnych zasadach bardzo dużych pieniędzy."

[_/su_spoiler]
9 lipiec - publikacja Zarządu Regionu NSZZ Solidarność

ukazuje się "Biuletyn Informacyjny nr 23" Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", kolportowany w całym regionie w dużym nakładzie. Zatytułowano go "Kapitał na bezrobociu?", a czytamy w nim m.in: "W związku z niewłaściwym wykorzystaniem środków Funduszu Pracy (...) 2 lipca Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" w Wodzisławiu Śląskim zażądała zawieszenia w czynnościach prezydenta miasta - Henryka Lewandowskiego, który jest jednocześnie właścicielem spółki "Lewan". T-MKK zwróciła się ponadto o ukaranie kilku innych osób zamieszanych w aferę,m.in. szefa Biura Parlamentarnego - J. Mikuska." W biuletynie zamieszczono także fragment listu Pietrzyka do ministra Boniego, w tym m.in. stwierdzenie, iż w 'Wodzisławiu SI. "w aferę zamieszani są m.in. aktualny Prezydent Miasta oraz tamtejszy szef Biura Parlamentarnego". A.Pietrzyk nazywa ich "neonomenklaturą" i pisze,iż czynią "zabiegi zatuszowania w/w sprawy".

[_/su_spoiler]
10 lipiec - anonim z pogróżkami dla radnej, publikacje prasowe
 • anonim do biura radnej Małgorzaty Porembskiej: "DZIECI MASZ JESZCZE CAŁE? POTRAKTUJ TO JAKO OSTRZEŻENIE I NIE BRYKAJ!" w lokalnym tygodniku "Nowiny" nr 28 ukazuje się artykuł red.Ryszarda Pacera pt. "Lewangate". Czytamy w nim m.in: "Ponieważ kredyty z biura pracy są o wiele niżej oprocentowane niż w banku (...) nasunęło się podejrzenie, że prominentne osoby w Wodzisławiu wykorzystały swe publiczne stanowiska dla osiągnięcia korzyści majątkowych". Artykuł kończy się prymitywną aluzją: "Wiele zawistnych osób zauważyło, że prezydent Henryk Lewandowski przesiadł się w tym roku z eleganckiego mercedesa do jeszcze bardziej eleganckiego samochodu wytwornej marki BMW."
 • "Gazeta Wyborcza" - dodatek katowicki nr 160 publikuje stanowisko Zarządu Miasta Wodzisławia ŚI. z 5.07.1991. Red. Ewa Kulisz w postscriptum twierdzi, że jej "tekst relacjonuje jedynie fakty,oparte na dokumentach".
 • "Trybuna Śląska" nr 156 zamieszcza artykuł red. Ryszarda Stelmaszczyka pt. "Wodzisławski spór o pożyczki - prezydent pracuje, bezrobotni czekają". Zawiera on tezy głoszone m.in. przez MKK, a w końcowym akapicie czytamy m.in: "Istnieje podejrzenie, że pożyczonymi pieniędzmi obracano, tak jak kredytem bankowym."
[_/su_spoiler]
12 lipiec - uchwała Rady Miejskiej, publikacja prasowa
 • Rada Miejska Wodzisławia podejmuje uchwałę nr XVII/167/91 zawierającą m.in. takie sformułowania: "według posiadanych na dzień 12 lipca 1991 dokumentów i opinii - Prezydent Miasta mgr Henryk Lewandowski nie naruszył prawa i nie nadużył swojego stanowiska do osiągnięcia korzyści materialnych (...). Rada Miejska udziela mocnego poparcia dotychczasowym działaniom przewodniczącego Zarządu Miasta, odrzucając sugestie o zmianę osoby pełniącej funkcję prezydenta miasta."
 • "Kurier Katowicki" nr 16 publikuje informację o tzw. aferze wodzisławskiej z następującym komentarzem: "Sprawa ta jest jednym z wielu przykładów potwierdzających częste nadużycia władzy, jakich dopuszczają się urzędnicy i przedstawiciele tzw. "nowej nomenklatury".
[_/su_spoiler]
13 lipiec - publikacja w Trybunie Śląskiej

w "Trybunie Śląskiej" nr 159 ukazuje się relacja red. Ryszarda Stelmaszczyka z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia, zatytułowana "Radni Wodzisławia Śl: prezydent jest "czysty".

[_/su_spoiler]
15 lipiec - publikacje prasowe, skarga przewodniczącej koła NSZZ Solidarność
 • artykuł w katowickim dodatku "Gazety Wyborczej" nr 163, autorstwa red. Ewy Kulisz, pt. "Prezydent niewinny, winni dziennikarze", zawierający tendencyjną relację z obrad sesji Rady Miejskiej Wodzisławia.
 • artykuł w "Dzienniku Zachodnim" nr 135 pt. "Radni popierają prezydenta", zawierający relację z sesji Rady.
 • skarga Zofii Korzuch, przewodniczącej ośmioosobowej KZ NSZZ "Solidarność" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na radną Małgorzatę Porembską, skierowany do Grzegorza Kolosy z Zarządu Regionu NSZZ "S". Pisze w niej m.in: "podczas mojej nieobecności dyr. Porembska zorganizowała zebranie z pracownikami należącymi do związku "Solidarność" i używając demagogicznych wyjaśnień oraz wykorzystując swoją pozycję dyrektora, wymusiła na 18 pracownikach złożenie deklaracji o wystąpieniu ze związku. (...) Pragnę również poinformować, że z moją osobą. dyr. Porembska rozprawiła się w jeszcze inny sposób, a mianowicie: z zawodu jestem pielęgniarką i aby nie wyjść z wprawy i praktyki miałam kilka godzin zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wodzisławiu. (...) Pani Porembska przy poparciu Prezydenta Miasta wymusiła na dyrektorze ZOZ i ten dał mi wypowiedzenie. Co prawda w rozmowie ze mną dyrektor tłumaczył się, że musi przyjąć absolwentki a nie ma miejsca, ale był to tylko jego wybieg, bo nie wiem ile osób może przyjąć na moje parę godzin ..."
[_/su_spoiler]
16 lipiec - pismo do Prokuratora Wojewódzkiego, trzecia kontrola, publikacja prasowa
 • pismo prokuratora rejonowego Jana Maniary do Prokuratora Wojewódzkiego w Katowicach (znak: Pa 7/91) "w sprawie nieprawidłowości w przydzielaniu i wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy, przyznanych przez Rejonowe Biuro Pracy w Wodzisławiu Śląskim". Czytamy w nim: "Materiały pokontrolne mogą stać się podstawą do wszczęcia śledztwa w tej sprawie, jeżeli kontrolujący stwierdzą, że pożyczkobiorcy wykorzystali przyznane im środki w celach innych niż tworzenie dodatkowych miejsc pracy."
 • Rozpoczęcie trzeciej kontroli z Wojewódzkiego Biura Pracy w firmach: Henryka Lewandowskiego, Jerzego Mikuska, Józefa Biernackiego, celem znalezienia dowodów na nieprawidłowe wykorzystanie pożyczek z Rejonowego Biura Pracy.
 • Notatka w katowickim dodatku "Gazety Wyborczej" nr 164 pt. "Kierownicy zawieszeni", autorstwa red. Ewy Kulisz, zawierająca całkowicie nieprawdziwą informację, jakoby "do czasu zakończenia kontroli w Rejonowym Biurze Pracy w Wodzisławiu Śląskim Jerzy Mikusek, kierownik Biura Parlamentarnego oraz Krzysztof Podsiadło, kierownik RBP zostali zawieszeni w czynnościach."
[_/su_spoiler]
17 lipiec - kolejny anonim z pogróżkami, publikacje prasowe
 • kolejny anonim do radnej Małgorzaty Porembskiej: "NIE POSŁUCHAŁAŚ OSTRZEŻENIA - ODCZUJĄ TO TWOJE DZIECI".
 • artykuł w "Nowinach" nr 29, autorstwa red. Arka Kowola pt. "Sesja nagrywana, radni zwarci" - relacja z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. w dniu 12 lipca br.
 • opublikowanie wyjaśnień Józefa Biernackiego oraz Krzysztofa Przeniosło, w lokalnym tygodniku "Nowiny" nr 29.
[_/su_spoiler]
18 lipiec - radna w szpitalu, publikacje prasowe
 • w związku z anonimowymi groźbami, radna Małgorzata Porembska trafia w stanie szoku do szpitala, następnie wyjeżdża na urlop.
 • W katowickim dodatku "Gazety Wyborczej" nr 166 ukazuje się list przewodniczącego Rady Miejskiej w Wodzisławiu SI., zawierający uchwałę RM z dnia 12 lipca 1991.
[_/su_spoiler]
19 lipiec - wniosek zarządu regionu NSZZ Solidarność o kontrolę, protest Polskiej Partii Ekologicznej
 • wniosek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" "o możliwie niezwłoczne przeprowadzenie kontroli przez instruktorów pracy w zakresie prawnej ochrony pracy w trzech zakładach prywatnych,a mianowicie: spółce z o.o. "Lewan", spółce z o.o. "Tuz", Ogólnobudowlanym Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Biernacki i S-ka". W piśmie podpisanym przez Łucjana Kabacińskiego czytamy także: "Firmy te,zaciągając z Funduszu Pracy począwszy od grudnia 1990 r. wielosetmilionowe kredyty na stworzenie dodatkowych miejsc pracy, do czerwca 1S91 nie zatrudniały osób bezrobotnych zarejestrowanych w Rejonowym Biurze Pracy."
 • oświadczenie Polskiej Partii Ekologicznej Zielonych - oddział Wodzisław Śl. i Rybnik, w którym czytamy, że PPEZ "zmuszona została do wyrażenia swego głębokiego oburzenia wobec nie przebierającej w środkach kampanii dyskredytowania Prezydenta Wodzisławia Pana Henryka Lewandowskiego i współpracujących z Nim osób. (...) Odrzucamy stanowczo wszelkie sugestie o rzekomej potrzebie zmian personalnych we władzach miasta. Przyjęty przez nie śmiały i nowatorski program ekologiczny może być skutecznie realizowany tylko przez pomysłodawców tej cennej inicjatywy. Dobro miasta i jego mieszkańców musi być ważniejsze od gierek politycznych, uprawianych przez osoby o karierowiczowskich ambicjach."
[_/su_spoiler]
22 lipiec - oświadczenie pracowników Urzędu Miasta, oświadczenie KPN
 • oświadczenie pracowników Urzędu Miasta (ok. 80% zatrudnionych): "W związku z kampanią pomówień, insynuacji i czynów o charakterze terrorystycznym, wymierzoną w Prezydenta Miasta i kilka innych osób, oświadczany, że w pełni i bez zastrzeżeń solidaryzujemy się ze stanowiskiem Zarządu Miasta z 5.07. 1991 oraz z uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia nr XVII/167/91 z dnia 12 lipca 1991 r. Stanowczo protestujemy przeciwko wzniecaniu histerii jako programu politycznego, sprzeciwiamy się brudnym grom politycznym, wymierzonym w ludzi prawych, oddanych sprawom miasta i jego obywateli."
 • oświadczenie Konfederacji Polski Niepodległej - Grupa Działania Wodzisław, w którym m.in. czytamy: "zasięg i waga podnoszonych zarzutów, a także liczne publikacje w mass-mediach sprowokowane przez pewną grupę osób, rodzi uzasadnione przypuszczenie, że rzekoma "afera wodzisławska" służy jedynie do rozgrywek politycznych w celu zdyskredytowania pomawianych osób. Konfederacja Polski Niepodległej oświadcza,że o czyjejkolwiek winie mogą orzekać jedynie uprawnione instytucje resortu sprawiedliwości, nie zaś anonimowe, kapturowe "sądy obywatelskie".
[_/su_spoiler]
23 lipiec - ulotka KPN, protest Strzelca, powstanie Ruchu Obrony Samorządności
 • ukazuje się ulotka wydana przez KPN pt."Kto buduje, kto chce burzyć" kolportowana wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.
 • Protest organizacji młodzieżowej "Strzelec" przy KPN Wodzisław Śląski: "Kategorycznie protestujemy przeciwko rozpowszechnianiu kłamstw i pomówień wobec Prezydenta Wodzisławia Śląskiego oraz innych osób działających dla dobra naszego miasta. Zdecydowanie sprzeciwiamy się propagandowym manipulacjom, preparowaniu rzekomych faktów, zastraszaniu uczciwych osób czynami o charakterze terrorystycznym."
 • Zawiązuje się w mieście Ruch Obrony Samorządności, "zainicjowany przez grupę obywateli o różnych poglądach politycznych, zaniepokojonych atakami na demokratycznie wyłoniony samorząd w naszym mieście. Jesteśmy oburzeni formą działań i treścią publikacji, które od kilkunastu dni w niewybredny sposób starają się podważyć zaufanie mieszkańców Wodzisławia do ich reprezentantów , w tym szczególnie do Prezydenta Miasta. Stanowczo protestujemy przeciwko takiej formie prowadzenia kampanii wyborczej!" - czytamy w oświadczeniu grupy założycielskiej Ruchu.
[_/su_spoiler]
24 lipiec - publikacja prasowa

"Nowiny" w nr 30 publikują w całości uchwałę Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 12.07.1991 oraz rozmowę z Prokuratorem Rejonowym Janem Maniarą (rozmawia red. Arek Kowol).

[_/su_spoiler]
25 lipiec - ulotka KPN

ukazuje się kolejna ulotka, tym razem zatytułowana "Afera wodzisławska", wydana przez KPN i rozpowszechniana wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

[_/su_spoiler]
26 lipiec - list otwarty prezydenta miasta do Adama Michnika

prezydent Wodzisławia Henryk Lewandowski kieruje list do Adama Michnika, posła i redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej". Zawarte są w nim m.in. takie słowa: "Nigdy nie uczyniłem nic,czego musiałbym się wstydzić. "Zarzuty" wobec mnie i mojej firmy są wyssane z palca. Jeśli stałem się celem pomówień, oszczerstw, gróźb; jeśli stałem się celem przestępczych działań - chciałbym się chociaż dowiedzieć: DLACZEGO? " List został doręczony wszystkim posłom podczas obrad Sejmu RP w dniu 27.07.1991.

[_/su_spoiler]
27 lipiec - opinia prawna ws. pożyczek

na zlecenie spółki "Lewan", radca prawny mgr Piotr Marek, adwokat, przedstawia opinię prawną nt. pożyczek z Rejonowego Biura Pracy. Na str. 3 opinii pisze: "stwierdzam brak naruszenia postanowień umowy oraz art. 13 ustawy z dnia 29.121989 o zatrudnieniu przez spółkę "Lewan".

[_/su_spoiler]
30 lipiec - pierwszy numer Głosu Wodzisławia, kolejna kontrola
 • ukazuje się pierwszy numer "Głosu Wodzisławia", pisma Ruchu Obrony Samorządności.
 • Na wniosek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach kontrolują spółkę "Lewan", będącą własnością prezydenta. W protokole tej kontroli, inspektor mgr Jerzy Kubis stwierdził: "Nie stwierdza się wypłacania wynagrodzeń poniżej najniższego wynagrodzenia ustalonego od 1.04.91 (MP nr 11 poz.78) oraz od 1.07.91 (MP nr 21 poz.149). (...) prawidłowość zgłaszania do ubezpieczenia i opłacania składek ZUS była przedmiotem kontroli ZUS Rybnik w dniu 30.06.90. Nieprawidłowości w tym względzie nie stwierdzono." W wyniku kontroli ustalono, że "zarzuty" Zarządu Regionu NSZZ "S" nie potwierdziły się. 'W trakcie kontroli okazało się, że inspektor PIP dysponował listą płac pracowników spółki "Lewan", w której sfałszowano datę sporządzenia: z czerwca 1990 na czerwiec 1991. Fałszerstwo miało przekonać inspektorów PIP o rzekomym zaniżaniu płac w spółce, z uwagi na inne relacje płac w 1990 i 1991 r. Do tej pory nie ustalono, kto dostarczył inspektorom PIP sfałszowaną listę płac, będącą podstawą kontroli. Spółka "Lewan" złożyła wniosek o ustalenie sprawcy tego przestępstwa.
[_/su_spoiler]
31 lipiec - list Adama Michnika, działania PC, pisma spółki, oświadczenie NSZZ S MOPS
 • Adam Michnik przesyła list z informacją o publikacji sprostowania w "Gazecie Wyborczej".
 • obradowało koło "Porozumienia Centrum" (protoplasta PiS) w Wodzisławiu Śląskim. Stefan Szczepaniak poinformował zebranych, iż mają "przyzwolenie senatora Piotrowskiego" aby "nie popuszczać" i "ciągnąć dalej "aferę wodzisławską", byle nie było to robione "pod szyldem PC".
 • Pełnomocnik spółki "Lewan" kieruje dwa pisma: jedno do Alojzego Pietrzyka, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" , w którym czytamy: "uprzejmie prosimy o podanie źródła "informacji", jakoby "spółka "Lewan" w m-cu czerwcu 1991 r. zatrudniała na umowach o pracę jedynie 10 osób, przy czym najwyższe wynagrodzenie (dla celów ubezpieczenia ZUS?) wyniosło tam jedynie 750.000, Zawiadamiamy, że przeprowadzona w dniu 30 lipca 1991 kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy ustaliła stan faktyczny, całkowicie niezgodny z "informacjami" posiadanymi przez Wasze biuro." Drugie pismo skierowane jest do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w którym czytamy: "podczas przeprowadzonej w dniu 30.07.1991 kontroli PIP w spółce "Lewan" ujawniono, iż podstawą przeprowadzanej - na wniosek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność” w Katowicach - kontroli, była lista płac pracowników spółki "Lewan", w której sfałszowano rok sporządzenia - z czerwca 1990 na czerwiec 1991. (...) Ponieważ sfałszowanie w/wym. listy płac nosi znamiona czynu przestępczego, oczekujemy iż zgodnie z § 33 załącznika do uchwały Rady Państwa z dnia 27 października 1983 (Dz.U. 1983 nr 62 poz.279), inspektor przeprowadzający kontrolę zawiadomi o tym właściwy organ ścigania." Kopię pisma otrzymała Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śl. oraz Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Marian Krzaklewski.
 • Osiemnaście osób, byłych członków NSZZ "Solidarność" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydało oświadczenie, w którym stwierdza m.in: "w dniu 8.07.91 w naszym ośrodku nie odbyło się żadne zebranie związkowe, tym bardziej przy udziale Dyrektora mgr M.Porembskiej. (...) Każdy członek związku podejmował decyzję o wypisaniu z "Solidarności" przy MOPS indywidualnie." Dalej stwierdza się, że przewodnicząca Zofia Korzuch wysyłała w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ "S" pisma, "bez wiedzy członków i bez ich akceptacji"; decydowała za wszystkich "w sprawach, w których mogliśmy mieć rozbieżne zdania"; zaś od chwili założenia "S" do chwili obecnej odbyły się tylko dwa zebrania związkowe. Oświadczenie jednoznacznie neguje wszelkie "zarzuty" zawarte w skardze Zofii Korzuch do Zarządu Regionu NSZZ "S", z dnia 15.07.1991.
[_/su_spoiler]
SIERPIEŃ
1 sierpień - kolejna kontrola, opinia prawna, pismo NSZZ S do Sejmiku Samorządowego
 • będącą własnością prezydenta miasta spółkę "Lewan" kontroluje kolejna kontrola: inspektor Urzędu Skarbowego mgr Tadeusz Kadłubiec (nr leg: 200/K/89) pod kątem "rozpoznania w zakresie importu". Wynik kontroli jest jednoznaczny: "nie stwierdzono uchybień"
 • Radca prawny mgr Piotr Marek przedstawia dodatkową opinię prawną w sprawie umów o pożyczkę ze środków Funduszu Pracy, zawartych ze spółką "Lewan". Czytamy w niej m.in: "działania spółki "Lewan" zgodne są z zawartymi umowami o pożyczkę oraz treścią art.13 ustawy z dnia 29.XII.1989 o zatrudnieniu (Dz.U. nr 75 poz.446)."
 • Pismo Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" do Sejmiku Samorządowego.
[_/su_spoiler]
5 sierpień - drugi numer Głosu Wodzisławia, zawierający sformułowanie: PALANTY Z SOLIDARNOŚCI

ukazuje się drugi numer "Głosu Wodzisławia", pisma Ruchu Obrony Samorządności.

[_/su_spoiler]
6 sierpień - publikacja prasowa

publikacja artykułu w "Wieczorze" nr 151 pt. "Kozioł ofiarny"

[_/su_spoiler]
8 sierpień - konferencja prasowa Ruchu Obrony Samorządności

konferencja prasowa Ruchu Obrony Samorządności, broniącego niesłusznie atakowanego przez "Solidarność" prezydenta Wodzisławia Śląskiego.

[_/su_spoiler]
9 sierpień - OŚWIADCZENIE RYSZARDA ZAJĄCA, publikacje prasowe
 • oświadczenie Ryszarda Zająca ws. publikacji nt. "palantów z Solidarności"
 • publikacja artykułu w "Trybunie Śląskiej" nr 182 pt. "W obronie samorządności"
 • publikacja artykułu w "Dzienniku Zachodnim" nr 154 pt. "Wodzisławskiej afery ciąg dalszy"
[_/su_spoiler]
15 sierpień - publikacja prasowa

publikacja w "Nowinach" nr 33 pt. "Afery finansowej ciąg dalszy"

[_/su_spoiler]
20 sierpień - publikacja prasowa, pismo KPN do Trybuny Śląskiej, stanowisko Porozumienia Centrum
[_/su_spoiler]
23 sierpień - oświadczenie Ruchu Obrony Samorządności

OŚWIADCZENIE Ruchu Obrony Samorządności

[_/su_spoiler]
25 październik - AKT OSKARŻENIA RYSZARDA ZAJĄCA

AKT OSKARŻENIA Ryszarda Zająca o czyn z art. 237 k.k. oraz 178 par. 2 k.k. Autor: prokurator Karol Grzywacz.

3 grudzień - NAKAZ DOPROWADZENIA I ZATRZYMANIA RYSZARDA ZAJĄCA

NAKAZ DOPROWADZENIA I ZATRZYMANIA Ryszarda Zająca „na dzień przed rozprawą w aresztach Komendy”. Autor: podpis nieczytelny…

kalendarium wydarzeń - 1992

kalendarium wydarzeń 1993 - 1995

kalendarium wydarzeń 1996 - 2001

 

UWAGA - strona w opracowaniu


powrót na stronę startową